อบรม weblog

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ลิงก์ เพื่อนๆ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
... นายนัสฐกร นาคอก
... นางสาววิภา อุกัต
... นางสาวคำนึง พุ่มแดง

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
... นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส
... นางสาวแสงดาว กอกิมพงษ์

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
... นางสาวศิริพร ศรีอุบล
... นางสาวปรียกร คินาสินธุ์
...นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิ์มหา
...นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
... นายสิริพร ทองผาสีงาม
... นายสุวรรณ บุญศรี

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
... นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว
... นางสาวรุ่งทิวา สุขมาก
... นางสาวรัตติกาล ลิ้มปวะนิช
... นายเอกพันธ์ อรกุล

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
... นายชืดชัย ทองโบราณ
... นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์
... นางสาวทัศนีย์ ภักดีพงษ์
... นางสาวบังอร แผ่นไธสง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
... นางสาวปวีณา โพธิ์จินดา
... นางสาวไพลิน สมันศรี
... นางสาววราภรณ์ โทพิลา
... นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ

โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
... นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราช
... นางสาวเกสร พุทธรักษา
... นางสาวสุวิชา แจ่มเหมือน
... นางสาวนิติยา พรมดี

โรงเรียนมหาราช 7
... นางสาวสุพัฒตรา วงศ์วรรณ
... นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวช

โรงเรียนบ้านจอมบึง
... นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
... นางสาวอัมพร บุญมาลี
... นางสาวโสธร พรมฟ้า
... นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
... นายทศพร ไพรบึง
... นางสาวรัตนา ผดุงสำโรง
... นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา

...นายอภิชิต ศิริวงษ์
...นางสาวเพ็งพร พิมพาแสง
นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น