อบรม weblog

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ลิงก์ เพื่อนๆ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
... นายนัสฐกร นาคอก
... นางสาววิภา อุกัต
... นางสาวคำนึง พุ่มแดง

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
... นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส
... นางสาวแสงดาว กอกิมพงษ์

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
... นางสาวศิริพร ศรีอุบล
... นางสาวปรียกร คินาสินธุ์
...นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิ์มหา
...นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
... นายสิริพร ทองผาสีงาม
... นายสุวรรณ บุญศรี

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
... นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว
... นางสาวรุ่งทิวา สุขมาก
... นางสาวรัตติกาล ลิ้มปวะนิช
... นายเอกพันธ์ อรกุล

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
... นายชืดชัย ทองโบราณ
... นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์
... นางสาวทัศนีย์ ภักดีพงษ์
... นางสาวบังอร แผ่นไธสง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
... นางสาวปวีณา โพธิ์จินดา
... นางสาวไพลิน สมันศรี
... นางสาววราภรณ์ โทพิลา
... นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ

โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
... นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราช
... นางสาวเกสร พุทธรักษา
... นางสาวสุวิชา แจ่มเหมือน
... นางสาวนิติยา พรมดี

โรงเรียนมหาราช 7
... นางสาวสุพัฒตรา วงศ์วรรณ
... นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวช

โรงเรียนบ้านจอมบึง
... นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
... นางสาวอัมพร บุญมาลี
... นางสาวโสธร พรมฟ้า
... นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
... นายทศพร ไพรบึง
... นางสาวรัตนา ผดุงสำโรง
... นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา

...นายอภิชิต ศิริวงษ์
...นางสาวเพ็งพร พิมพาแสง
นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอนที่ *

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

อบรม web-blog

12-14/10/2552

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ระเบียบข้อปฏิบัติ นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
2. ในการออกกองถ่ายทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจาก โปรดิวเซอร์ หรือ โค-โปรดิวเซอร์ และต้องแจ้งให้ประสานงานทราบก่อนออกกองถ่าย
3. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำจดหมาย เบิกอุปกรณ์ เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริษัท เช่นเดียวกับทีมงานทุกประการ
4. กรณีลาป่วย หรือลากิจ ให้นักศึกษาฝึกงานแจ้งกับประสานงานของแต่ละรายการทุกครั้ง
5. เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ให้ใช้แบบแผนเดียวกับพนักงานทุกประการบางครั้งอาจมีการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
6. ในการขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
7. ติดบัตร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดเวลา